2020 metai

Ataskaitiniais metais toliau buvo plėtojama partnerystė su socialiniais partneriais: Šilutės meno mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmąja gimnazija, dalyvaujant VB organizuojamuose kultūros renginiuose. Buvo bendradarbiaujama su kultūros, švietimo, kitomis įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis: Šilutės „Moterų seklyčios” draugija, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės skyriumi, Šilutės katalikių moterų draugija, Šilutės diabeto klubu „Margainis“ ir kt.
Bendradarbiauta su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šilutės skyriumi, surengiant Šilutės krašto tautodailininkų tapybos darbų parodą, skirtą Tautodailės metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; Šilutės žmonių su sielos negalia klubu „Sielos paguoda“, teikiant mobilias skaitymo paslaugas Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre;  Šilutės trečiojo amžiaus universitetu, dalyvaujant kultūros renginiuose su koncertinėmis programomis; Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, skolinantis garso knygas, jomis aprūpinant Bibliotekos vartojus (neregius ir silpnaregius); viešąja įstaiga „Taikos kelias“ ir Šilutės socialinių paslaugų centru, teikiant mobilias skaitymo paslaugas įstaigų bendruomenėms; Salos etnokultūros ir informacijos centru bei Šilutės socialinių paslaugų centru, organizuojant renginį, skirtą Globėjų dienai paminėti.
Vykdant projektines veiklas bendradarbiauta su Lietuvos rašytojų sąjunga, leidykla „Tyto alba“, MB Monikos Klimaitės teatru „nOrmalus teatras“, viešąja įstaiga „Afrikos būgnai“, Šilutės kultūros ir pramogų centro atvira jaunimo erdve, Šilutės pirmąja gimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Kintų pagrindinės mokyklos atvira jaunimo erdve, Šilutės Martyno Jankaus pagrindine mokykla, Šilutės kameriniu dramos teatru, Pagėgių Vydūno viešąja biblioteka, Kintų daugiafunkciu centru, Šilutės šaulių kuopa, Salos etnokultūros ir informacijos centru, Šilutės muziejumi, Vydūno kultūros centru ir kt.
Pasirašytos ilgalaikės partnerystės sutartys su švietimo įstaigomis sudaro galimybę VB paslaugomis naudotis ne tik miesto vaikams, bet ir rajono mokyklų, šeimynų, šeimų vaikams. Buvo tęsiama partnerystė su Šilutės miesto vaikų darželiais: „Žvaigždutė“, „Žibutė“, Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“, bendrojo lavinimo mokyklomis, kitais VB ir filialų socialiniais partneriais, su kuriais sieja ilgalaikiai ryšiai.
Nuotoliniu būdu toliau buvo palaikomi partnerystės ryšiai su Viljandi (Estija) miesto, Bauskės (Latvija) centrine, Kaliningrado srities (Rusija) A. P. Gaidaro vaikų biblioteka, Kaliningrado (Rusija) miesto centralizuotos bibliotekų sistemos filialu Nr. 4, Georgo Baritiu Brašovo apskrities viešąja biblioteka (Rumunija) ir kt. užsienio bibliotekomis.

2019 metai

2019 metais Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, vykdydama veiklą, bendradarbiavo su kultūros, švietimo, kitomis įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais: Šilutės meno mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmąja gimnazija, dalyvaujant VB organizuojamuose kultūros renginiuose; asociacija „Slinktys“, organizuojant literatūrinę-muzikinę programą, parengtą pagal Adomo Mickevičiaus kūrybą, bei Aleksandro Žirgulio ir Dominyko Urbo knygos „Laiškų dialogas“ pristatymą; VšĮ „Rašytojų klubu“, surengiant literatūrinį renginį „Skonio reikalas“; Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka, organizuojant Klaipėdos apskrities neįgaliųjų šventę „Laimė kurti“; Vydūno draugija, organizuojant pašnekesių vakarą „Gyvename ir kuriame su Vydūnu“; Salos etnokultūros ir informacijos centru, organizuojant Rusnės mėgėjų teatro trupės  „Potvynis“ spektaklio „Kelionė į Tilžę“ (pagal H. Zudermano apysaką) įrašo peržiūrą ir aptarimą; Žemaičių krašto etnokultūros centru, organizuojant kultūros edukacijos stovyklą „Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso“; Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir leidybos tyrimų katedra, XXVII knygos mėgėjų draugija, literatais, žurnalistais, muziejininkais, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąja biblioteka, Šilutės profesinio mokymo centru, organizuojant pašnekesius-konferenciją, skirtą bibliofilo, Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjo, Lietuvos kariuomenės karininko Petro Jakšto 120-osioms gimimo metinėms; Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, aptarnaujant garso knygomis regos sutrikimų turinčius vartotojus; Šilutės socialinių paslaugų centru, teikiant skaitymo paslaugas Laikino gyvenimo namų paslaugų gavėjams, organizuojant kūrybinius užsiėmimus Vaikų dienos centro lankytojams; Šilutės kultūros ir pramogų centru, dalyvaujant meno kolektyvams su koncertinėmis programomis VB ir filialų renginiuose; Šilutės H. Šojaus muziejumi, dalyvaujant folkloro ansambliui „Ramytė“ su programomis parodų atidarymuose; Kintų Vydūno kultūros centru, pristatant Bibliotekoje šios  įstaigos parengtą edukacinę minčių ir citatų parodą „Gyvenimas – kelionė tobuluman“, skirtą Vydūno metams; Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąja biblioteka, surengiant žurnalistės, fotomenininkės  Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“. Bendradarbiauta su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis: žmonių su sielos negalia klubu „Sielos paguoda“, teikiant skaitymo paslaugas įsteigtoje kilnojamojoje bibliotekėlėje; bendrija „Šilutės viltis“, vykdant projektinę veiklą. Palaikyti ryšiai su kitomis rajono NVO: Šilutės „Moterų seklyčios” draugija, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės skyriumi, Šilutės katalikių moterų draugija. Buvo tęsiama partnerystė su Šilutės miesto vaikų darželiais „Žvaigždutė“, „Žibutė“, Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“, bendrojo lavinimo mokyklomis, kitais viešosios bibliotekos ir filialų socialiniais partneriais, su kuriais sieja ilgalaikiai ir draugiški ryšiai.

2018 metai

2018 metais Biblioteka, vykdydama veiklą, bendradarbiavo su kultūros, švietimo, kitomis įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis: asociacija „Slinktys“, organizuojant literatūrinę-muzikinę programą, parengtą pagal Adomo Mickevičiaus kūrybą; VšĮ „Rašytoju klubu“, surengiant literatūrinį renginį „Skonio reikalas“; Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka, organizuojant Klaipėdos apskrities neįgaliųjų šventę „Laimė kurti“; Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, aptarnaujant garso knygomis regos sutrikimų turinčius vartotojus; Šilutės socialinių paslaugų centru, teikiant skaitymo paslaugas Laikino gyvenimo namų paslaugų gavėjams, organizuojant kūrybinius užsiėmimus Vaikų dienos centro lankytojams; Šilutės kultūros ir pramogų centru, dalyvaujant meno kolektyvams su koncertinėmis programomis viešosios bibliotekos renginiuose; Šilutės H. Šojaus muziejumi, dalyvaujant folkloro ansambliui „Ramytė“ su programomis parodų atidarymuose; Kintų Vydūno kultūros centru, pristatant Bibliotekoje šios įstaigos parengtą edukacinę minčių ir citatų parodą „Gyvenimas – kelionė tobuluman“, skirtą Vydūno metams. Toliau plėtota partnerystė su socialiniais partneriais: Šilutės meno mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmąja gimnazija, Šilutės Pamario pagrindine mokykla, Šilutės M. Jankaus pagrindine mokykla, Vainuto gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės Žibų pradine mokykla, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centru, Salos etnokultūros ir informacijos centru, Žemaičių krašto etnokultūros centru, Šilutės kameriniu dramos teatru, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu, asociacija „Kintų jaunimo klubas”, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“; klubu „Moterų seklyčia“, Saugų vaikų globos namais, „Diemedžio“ ugdymo centru, Šilutės šaulių kuopa, žmonių su sielos negalia klubu „Sielos paguoda“, Šilutės katalikių moterų draugija, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis“, Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru, Macikų socialinės globos namais, Šilutės diabeto klubu „Margainis“; Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės grupe „Saugi kaimynystė“ ir kt. VB filialai, organizuodami savo veiklą, irgi bendradarbiauja su vietos kultūros, švietimo, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (49 socialiniai partneriai). Su dauguma socialinių partnerių Biblioteka yra pasirašiusi neterminuotos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis.

Partnerystė su Šilutės miesto ir rajono vaikų darželiais: Šilutės miesto ir rajono vaikų darželių („Žvaigždutė“, „Žibutė“, Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“) auklėtiniai – viešosios bibliotekos socialiniai partneriai, kuriuos sieja ilgalaikiai ir draugiški ryšiai.

2017 metai

2017 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka tęsė arba užmezgė naujus bendradarbiavimo ryšius su kultūros, švietimo, kitomis įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis: VšĮ „Rašytojų klubu“, organizuojant susitikimus su šiuolaikiniais knygų autoriais; Lietuvos dailininkų sąjunga, surengiant skulptūrų parodą, skirtą artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kitas profesionalaus meno parodas; Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka, Ievos Simonaitytės memorialiniu muziejumi Priekulėje; VšĮ „Teatro projektai“, organizuojant veiklas, skirtas Ievos Simonaitytės metams paminėti; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Goethe‘s institutu Lietuvoje, Klaipėdos universitetu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Hermano Zudermano fondu Berlyne (Vokietija), Sovetsko (Rusija) municipaline biudžetine įstaiga „Miesto istorijos muziejus”, rengiant tarptautinę konferenciją „Laike neišdylantys vardai – Hermanas Zudermanas”; Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vydūno draugija, organizuojant tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex Libris. Vilhelmui Storostui-Vydūnui – 150“.

Bendradarbiauta ir su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, kviečiant folkloro kolektyvą „Ramytė“, Šilutės muzikos grupę „Karčema” ir kt. rajono kultūros įstaigų kolektyvus dalyvauti ir atlikti muzikines programas Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų renginiuose; Lietuvos tautodailininkų sąjunga, organizuojant tautodailės parodas; Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, aptarnaujant garso knygomis regos sutrikimų turinčius vartotojus; Šilutės socialinių paslaugų centru, teikiant skaitymo paslaugas Laikino gyvenimo namų paslaugų gavėjams.

Toliau plėtota partnerystė su socialiniais partneriais: Šilutės Pamario pagrindine mokykla; Šilutės M. Jankaus pagrindine mokykla; Šilutės Vydūno gimnazija; Šilutės pirmąja gimnazija; Vainuto gimnazija; Žemaičių Naumiesčio gimnazija; Švėkšnos „Saulės“ gimnazija; Šilutės Žibų pradine mokykla; Šilutės rajono vaikų meno mokykla; lopšeliais-darželiais „Žvaigždutė“, „Žibutė“, Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Pušelė“, „Raudonkepuraitė“; Senųjų kaimo tradicijų kultūros centru; Salos etnokultūros ir informacijos centru; Kintų Vydūno kultūros centru; Žemaičių krašto etnokultūros centru; Šilutės kultūros ir pramogų centru; Šilutės H. Šojaus muziejumi;  Šilutės kameriniu dramos teatru; Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu; asociacija „Kintų jaunimo klubas”; Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“; klubu „Moterų seklyčia“; Saugų vaikų globos namais; „Diemedžio“ ugdymo centru; Šilutės šaulių kuopa; žmonių su sielos negalia klubu „Sielos paguoda“; Šilutės  katalikių moterų draugija; sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis“; Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru; Macikų socialinės globos namais; Šilutės diabeto klubu „Margainis“; Šilutės kraštotyros draugija; Šilutės grupe „Saugi kaimynystė“ ir kt.

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialai, organizuodami savo veiklą, 2017 m. irgi bendradarbiavo su vietos kultūros, švietimo, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (47 socialiniai partneriai).

2017 m. toliau buvo palaikomi glaudūs partnerystės ryšiai su Viljandi (Estija) miesto, Bauskės (Latvija) centrine, Kaliningrado srities (Rusija) A. P. Gaidaro vaikų biblioteka, Kaliningrado (Rusija) miesto centralizuotos bibliotekų sistemos filialu Nr. 4 ir kt. užsienio bibliotekomis. Balandžio 28 d., tarptautinės vaikų knygos mugės‘2017 „Kviečia baltos knygų burės!“ metu vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Skaitymo skatinimo dabarties ir ateities gairės Baltijos šalyse“, dalyvavo ilgamečiai bibliotekininkų partneriai – Bauskės centrinės bibliotekos (Latvija), Kaliningrado srities A. P. Gaidaro vaikų bibliotekos (Rusija) bibliotekininkai. Į konferenciją buvo pakviesti bei pranešimus skaitė ir Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai.

2016 metai

2016 m. toliau buvo palaikomi glaudūs partnerystės ryšiai su Viljandi (Estija) miesto biblioteka, Bauskės (Latvija) centrine biblioteka, Kaliningrado (Rusija) srities A. P. Gaidaro vaikų biblioteka, Kaliningrado (Rusija) miesto centralizuotos bibliotekų sistemos filialu Nr. 4 ir kt. užsienio bibliotekomis.

Surengtas Bibliotekos projekto „Bendruomenės „HUB’as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ pristatymas „Erasmus+“ programos dalyviams. Bibliotekoje lankėsi jungtinė specialistų grupė iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (Lietuva), Kultūros informacijos sistemų centro (Latvija), Oppland regiono bibliotekos (Norvegija), Skaitymo ir rašymo fondo (Olandija ir Belgija). Ši grupė lankydama Lietuvos bibliotekas rinko informaciją apie jų veiklą, vykdė bibliotekų gerosios patirties stebėseną pagal Europos Komisijos „Erasmus+“ programos finansuotą projektą „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“. Šiuo projektu yra siekiama sukurti neformaliojo suaugusiųjų ugdymo metodologiją, kuri stiprins bibliotekų vaidmenį socialinių inovacijų, multikultūriškumo ir kūrybiškumo srityse. Projekto trukmė – 2015 m. rugsėjis–2018 m. rugsėjis.

Vykdydami Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos finansuotą projektą „Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk, šturmuok“ veiklą plėtojo su atvykusia į Šilutę Balstogės (Lenkija) miesto bibliotekos jaunuomene, taip sustiprino bibliotekoje veikiančio Jaunimo informavimo taško veiklą ir įtvirtino bibliotekinio jaunimo tarptautinę partnerystę. Svečiai vyko į Kintus ir Švėkšną, kur buvo supažindinti su F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialų, Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų veikla, aplankė Ventės ragą. Kolegos dalyvavo diskurse „Darbas su jaunimu: iššūkiai ir galimybės“, kurio metu F. Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunieji specialistai plačiau papasakojo svečiams apie Biblioteką, joje vykdomas veiklas, projektus, iniciatyvas. Bibliotekininkai iš Lenkijos pristatė Balstogės Lukašo Gurnickio bibliotekos renginius, informacines, edukacines veiklas, skirtas jaunimui.

2015 metai
2015 m. birželio mėn. Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka pakvietė kolegas iš Vakarų Lietuvos bibliotekų į tarptautinę konferenciją „Akistata su biblioteka ir bibliotekininku: įdomu, nes netikėta?“. Susitikimą surengti paskatino ilgamečių partnerių, kolegų iš Viljandi miesto bibliotekos vizitas į Šilutę. Šilutėje viešėjo 32 Estijos bibliotekininkų grupė, siekusi susipažinti su inovatyviomis Pamario viešosios bibliotekos, kitų Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų veiklomis. Konferencijos tikslas – pasitinkant LR Seimo paskelbtus Bibliotekų metus (2016) pasidalinti gerąja bibliotekų veiklos patirtimi, įtvirtinti tvarią partnerystę, nešančią naudą Lietuvos, Vakarų Lietuvos ir kaimyninės Estijos bibliotekų paslaugų vartotojams.

LR Seimas 2015-uosius metus paskelbė Etnografinių regionų metais. Šia proga Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų bibliotekininkų grupė kartu su partneriais iš Balstogės Lukašo Gurnickio bibliotekos (Lenkija) vykdė projektą „Maža kelionė – dideli pasiekimai“ , finansuotą Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos. Projektu buvo siekiama skatinti jaunimo tarpkultūrinį dialogą, plėtoti tarptautinėje plotmėje Mažosios Lietuvos etnografinio regiono ir Palenkės vaivadijos jaunimo bendradarbiavimą, skatinti jaunų žmonių domėjimąsi bendra istorija, etnokultūra, tradicijomis, puoselėti tarpkultūrinius ryšius, užmegzti ir tęsti profesinę tarpbibliotekinę partnerystę su Balstogės miesto biblioteka tolimesniems ateities bendradarbiavimo sumanymams įgyvendinti. Projektas buvo vykdomas Palenkės vaivadijos Balstogės mieste rugpjūčio mėn.

Spalio mėn. Kaliningrado apskrities A. P. Gaidaro vaikų bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija „Susidraugauti vaikui su knyga“. Idėją surengti šią konferenciją palaikė Kaliningrado apskrities kultūros ministerija. Renginyje dalyvauti buvo pakviesta ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Konferencijoje dalyvavo bibliotekų specialistai iš Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos (Maskvos ir Sankt Peterburgo), Vokietijos, Kaliningrado ir Kaliningrado apskrities rašytojai. Renginio tikslas – sustiprinti literatūros ir skaitymo įtaką vaikams ir paaugliams, išsiaiškinti vaikų skaitymo prioritetus, sužinoti, kas skatina juos domėtis knygomis, kaip knyga įtakoja jų gyvenimą, kaip sąlygoja asmenybės ir intelekto formavimąsi, kaip padeda renkantis tolimesnį gyvenimo kelią. Visi šie klausimai aptarti konferencijoje, vykusioje Kaliningrado apskrities literatūrinių dienų metu.

Įgyvendinant literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ projektą veiklos vykdytos ir tarptautiniu mastu. Lapkričio mėn., bendradarbiaujant su Kaliningrado apskrities A. P. Gaidaro vaikų biblioteka, Kaliningrado Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugija, surengtas literatūros ir meno vakaras kaliningradiečiams ir ten gyvenantiems tautiečiams Kaliningrado apskrities A. P. Gaidaro vaikų bibliotekoje. Jo metu atidaryta ir pristatyta Lietuvos dailininkės Sofijos Vainilaitienės vaikų knygų iliustracijų paroda „Saulė sodą pasodins“, vyko šilutiškio poeto Marijaus Budraičio literatūriniai skaitymai „Žodžiai – tik amžinas žaismas“.

2014 metai

Nemaža dalimi šilutiškių tarptautinę bičiulystę ir veiklą 2014 m. įtakojo Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejus.
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos knygininkai, įgyvendindami Valstybinės programos finansuotą tarptautinį projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“, projekto dalį „Pas bičiulius…“ vykdė išvykose į Kaliningradą (Rusija), Latviją ir Lenkiją.

A. P. Gaidaro sritinėje vaikų bibliotekoje šilutiškiai pristatė Šilutėje vykusio jaunimo konkurso „Donelaitika: kompiuterinės grafikos interpretacijos“ baigiamųjų darbų parodą. Kaliningrado centralizuotos bibliotekų sistemos 4-ajame filiale atidaryta stendinė-fotodokumentinė ekspozicija lietuvių kalba „Kristijonas Donelaitis: „Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“, kuri vėliau padovanota kolegoms – Kaliningrado bibliotekininkams.

Punsko lietuvių kultūros namuose Punsko gimnazistams pristatyta keliaujanti knygų, straipsnių, ikonografijos paroda „Iš lietuvių klasikos lobyno: Kristijonas Donelaitis“. Ekspoziciją virtualiai pristatę F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistai susirinkusią jaunuomenę, mokytojus ir pavienius punskiečius kvietė įsiklausyti į Alekso Churgino, Antano Marcinkevičiaus, Kazio Bradūno kūrybą, įprasminančią K. Donelaičio vardą. Pasitelkus virtualų gidą publikai pristatyti donelaitikos tematika kuriančių skulptorių Alfrido Pajuodžio, Marijos ir Martyno Purvinų ir daugelio kitų autorių sukurti paminklai, literatūros klasiko vardu pavadintos aikštės, skverai, gatvės.

Gruodžio mėn. donelaitikos keliai šilutiškius bibliotekininkus nuvedė pas bičiulius į Latviją, Bauskės centrinę biblioteką. Aktoriniai „Metų“ skaitymai lietuvių-latvių kalbomis, literatūrologų pašnekesiai ir diskusijos „Donelaitis, kaip fenomenas“ atskleidė Baltijos kraštų kultūrinį tapatumą ir išskirtinumą, literatūros vertės ir prasmės vienovę. Bauskės bendruomenei šilutiškiai pristatė ir stendinę parodą „Pasaulinės reikšmės kūrėjas – Kristijonas Donelaitis“.

Birželio mėn. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas vyko į kasmetinę tradicinę studijinę-pažintinę kelionę, kurios metu aplankė ir užmezgė draugiškus ryšius su Palenkės Lukaszo Gornickio biblioteka Balstogėje (Lenkija).

Rugsėjo mėn. užmegzti draugiški bendravimo ryšiai su Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje apsilankiusių Bialystoko ir Vroclavo (Lenkija) universitetų dėstytojų bei bibliotekininkų delegacijomis. Svečiai susipažino su Knygos muziejumi ir jo knyginio paveldo rinkiniais, diskutavo leidybinio darbo ir vartotojams teikiamų mokamų bei nemokamų paslaugų temomis. Svečiai iš Lenkijos aplankė ir Švėkšnos filialą.

Rugsėjo mėn. trijų valstybių bibliotekininkų komanda „LiLaRu“ (Lietuva, Latvija, Rusija) dalyvavo šalyje sparčiai populiarėjančiame tradiciniame VI respublikiniame Žuvienės virimo čempionate Šilutėje. Pamario bibliotekininkų, kolegų iš Bauskės centrinės bibliotekos (Latvija) ir Kaliningrado sritinės A. P. Gaidaro vaikų bibliotekos (Rusija) susitelkimas dar kartą patvirtino bibliotekų draugystę ir bičiulystę.

2013 metai

Gegužės mėn. šilutiškiai bibliotekininkai sulaukė gausaus specialistų būrio iš Jelgavos (Latvija) mokslinės bibliotekos ir kaimo nuovadų filialų bei Ozelnieki savivaldybės bibliotekų. Šilutiškiai kolegos latvius supažindino su savo tarptautine veikla, neformaliojo ugdymo renginiais, telkiančiais bendruomenę kūrybos saviraiškai, jungtine veikla sutarčių principu su regiono švietimo įstaigų tinklo institucijomis, knyginio paveldo aktualizavimo programomis.

Liepos mėn. Šilutėje priimta bibliotekininkų delegacija iš Gruzijos: Diana Galashvili, Khashuri miesto bibliotekos direktorė; Irakli Garibashvili, Gruzijos bibliotekų asociacijos prezidentas; Rita Tsakadze, Kutaisio bibliotekos direktorė. Šilutiškiai, VIPT asociacijos projekto „Šiuolaikiškos bibliotekos vizija Gruzijoje“ partneriai, kolegoms gruzinams pristatė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos patirtį mini konferencijoje „Bibliotekos reklama: priemonės ir įvairovė“, supažindino su moderniai įrengto Švėkšnos miestelio filialo veikla. Svečiai buvo priimti rajono savivaldybės mero institucijoje, kur vyko konstruktyvus pokalbis apie nedidelio Pamario regiono bibliotekų paslaugų įvairovės svarbą ir efektą socialinei bei kultūrinei bendruomenės raidai.

Rugsėjo mėn. pradžioje įvykusioje tarptautinėje vaikų knygos mugėje’2013 „Kviečia baltos knygų burės“ dalyvavo ne tik vaikų rašytojai ir knygų iliustruotojai, bet ir bibliotekininkai iš Latvijos (Bauskės centrinės bibliotekos direktorė Baiba Tormanė ir pavaduotoja Mara Kulikauska), Kaliningrado (A. P. Gaidaro sritinės vaikų bibliotekos bibliotekininkės Irina Bogdanova ir Olga Bilinkina), Armėnijos (Ararato sritinės bibliotekos direktorius Jurijus Petrosianas). Pokalbio-diskusijos „Apie knygą, skaitymą ir bibliotekas“ metu pasidalinta gerąja patirtimi, naujovėmis, iškylančiomis problemomis ir trukdžiais. Aptartos ateities bendradarbiavimo galimybės ir inovacijos.

Rugsėjo mėn. grupė bibliotekininkų vykdė Kultūros rėmimo fondo, pamario verslininkų ir asociacijos „Šilutės raštijos ir knygių draugijos“ finansuotą tarptautinį projektą „Trys keliaujančios knygų mugės: lietuviško žodžio atodangos“ Akajinsko rajono Smirnovo centrinėje bibliotekoje. Kolegoms kazachams, su kuriais šilutiškiai bendradarbiauja nuo 1974 metų, apsilankymo metu pristatyta partnerystės sutartis, surengta bibliotekų diena: eksponuota ir virtualiai pristatyta tradicinė knygų paroda „Vakarų Lietuvos ir Šilutės krašto rašytojai vaikams: žaidybinės knygutės“. Parodos knygos, projektų rėmėjų – UAB „Alma littera“ sprendimu, dovanotos mažiesiems Smirnovo bibliotekos skaitytojams. Parengta prezentacija ir skaitytas pranešimas tema „Tarptautinė partnerystė: nevyriausybinė organizacija – kultūros dialogo vedlys“, pasakojanti apie sėkmingiausius šilutiškių bibliotekininkų ir asociacijos Šilutės raštijos ir knygių draugija partnerystės akcentus. Kolegoms taip pat tradiciškai ir virtualiai pristatyti Lietuvos – Kazachijos – Lietuvos autorių grožinės literatūros vertimai, pasitarnaujantys civilizacijos, žinių ir kultūrų raidai. Šilutiškiai susipažino su Kazachstano nacionalinės akademinės bibliotekos veikla, struktūra, knyginiu paveldu, lankėsi Vlasovsko bibliotekoje ir kultūros centre, susitiko ir bendravo su ukrainiečių kultūros centro folkloro kolektyvu.

Rugsėjo mėn. pabaigoje Bauskės centrinėje bibliotekoje ir Bauskės miesto muziejuje (Latvija) šilutiškiai eksponavo ir įspūdingai pristatė Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarptautinio plenero „Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant“ parodą. Vakaro metu buvo skaitomos „Metų“ ištraukos lietuvių ir latvių kalbomis, klausomasi Latvijos lietuvių draugijos folkloro kolektyvo atliekamų lietuviškų dainų.

2012 metai
 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka pasirašė naujo turinio partnerystės sutartis su Bauskės centrine (Latvija), Ararato sritine (Armėnija), Kaliningrado (Rusija) municipaline bibliotekomis ir Kaliningrado A. P. Gaidaro sritine vaikų biblioteka, Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namais ir Kaliningrado srities Černiachovsko rajono municipaline įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“.

Viešojoje bibliotekoje įvyko pokalbis-diskusija „Biblioteka ir knyga: tarptautinės kultūros patirtis ir įžvalgos“, kurioje dalyvavo Kaliningrado bibliotekos Nr. 4, Černiachovsko centralizuotos bibliotekų sistemos bei Šilutės krašto viešosios ir mokyklų bibliotekų bibliotekininkai.

Gegužės mėn. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai – mokiniai iš Suomijos, kartu su M. Jankaus pagrindinės mokyklos auklėtiniais vykdantys tarptautinį tęstinį ekologinį projektą „Globalinis atšilimas“.

Birželio 6–8 d. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „BIBLIO 2012 – inovatyvi biblioteka“ Brašove (Rumunija). Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia Pupšytė pristatė pranešimą „Bibliotekos renginiai – inovatyvus būdas skatinti skaitymą“.

Rugpjūčio 8-9 d. tarptautinės bibliotekininkų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“ dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos trys deleguoti bibliotekininkai. Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė konferencijoje skaitė pranešimą „Vietinių ir tarptautinių bendradarbiavimo ryšių svarba skaitytojų bendruomenei“.

Rugsėjo mėn. grupė šilutiškių bibliotekininkų Ararato sritinėje bibliotekoje vykdė Kultūros ministerijos finansuotą projektą „Trys keliaujančios knygų mugės: lietuviško žodžio akiračiai“. Surengtos ir pristatytos Šilutės krašto knygos ir rašto paveldo parodos, Vakarų Lietuvos ir Lietuvos rašytojų  originalioji ir verstinė knyga vaikams, Šilutės, šventusios savo vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 500 metų jubiliejų, pažintinė, kultūrinė ir istoriografinė medžiaga, pasakojanti apie tarptautinę pasaulio šilutiškių sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti…“ Šilutėje, krašto žmones, įvykius ir šiandienos bendruomenės gyvensenos ritmą.

Spalio mėn. pagal minėtą projektą  lankytasi Sovetsko Isaako Jakovlevičiaus Rutmano vardo bibliotekoje, A. P. Čechovo vardo Kaliningrado miesto centrinės bibliotekos ketvirtajame filiale, Zelenogradsko miesto J. Kuranovo vardo bibliotekoje. Surengti Maironio kūrybos skaitymai, pristatyta naujausių knygų  ir fotodokumentikos šaltinių paroda „Nuo Maironio link lietuvybės“, vyko kiti prasmingi knygos renginiai.

Lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejaus belaukiant, kartu su Lietuvos generaliniu konsulatu Kaliningrade (kultūros atašė Romanas Senapėdis), Kaliningrado L. Rėzos lietuvių kultūros draugija, Kaliningrado srities A. P. Gaidaro ir Kaliningrado municipaliteto bibliotekomis, surengtas trijų dienų projektinis turas K. Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje (dab. Čystyje Prudy), Nesterovo ir Kaliningrado bibliotekose.

Spalio mėn. tarptautinio literatūrinio rudens „Prisijaukinkim, žodį, paukštį, debesį…“ metu, bibliotekų specialistai iš Rusijos, Latvijos, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai rinkosi į pokalbį už apskrito stalo „Praktikos kaita ir ateities iššūkiai“.

2011 metai
 

Vykdant Šilutės raštijos ir knygių draugijos projektą „Keliaujanti knygos dekada „Šimtmečių akistata“, grupė VB specialistų lankėsi Brašovo Džordžo Baritiu centrinėje bibliotekoje.

Traksėdžių filialo bibliotekininkė Vida Paldauskienė kartu su Lietuvos bibliotekininkų delegacija dalyvavo gerosios patirties pasidalinimo renginyje Čekijos viešosiose bibliotekose.

VB specialistė Virginija Mažeikaitė laimėjo Valstybinę kultūros ir meno kūrėjo stipendiją ir jos lėšomis dalyvavo pasauliniame bibliotekų ir informacijos specialistų kongrese Sudake (Krymas).

Lietuvos ambasados Gruzijoje ir Khashuri centrinės bibliotekos (Gruzija) kvietimu grupė VB specialistų partnerio teisėmis dalyvavo Khashuri, Surami ir Gori bibliotekose, vykdant partnerystės susitarimą su Khashuri municipaliteto bibliotekininkais pasirašytame projekte „Atvira biblioteka“.

Sovetsko (Rusija) miesto Isaako Jakovlevičiaus Rutmano centrinėje bibliotekoje šilutiškiai dalyvavo bibliotekos įkūrimo 65-mečio šventėje.

Lietuvių kultūros dienų Černiachovske (Rusija) metu direktorė Dalia Užpelkienė skaitė pranešimą „Fridricho Bajoraičio „Gyvumo žodžiai“.

Kaliningrado (Rusija) A. Gaidaro sritinėje bibliotekoje, minėjusioje savo įkūrimo 65-metį, Pamario bibliotekininkai dalyvavo susitikime su Kaliningrado L. Rėzos lietuvių draugijos nariais.

2010 metai

Grupė bibliotekininkų lankėsi Brašovo (Rumunija) centrinėje bibliotekoje.

VB ir filialų bibliotekininkai dalyvavo studijinėje kelionėje į Bauskės (Latvija) centrinę biblioteką.

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė ir Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė, LBD Šilutės skyriaus pirmininkė Sandra Jablonskienėvyko į pažintinę kelionę, kurios metu aplankė Europos Parlamentą ir Europos Komisiją (Briuselis).

2009 metai
 

10 VBS specialistų lankėsi Zadaro (Kroatija) miesto bibliotekoje.

2 VB darbuotojai dalyvavo Bauskėje (Latvija) vykusioje konferencijoje „Knygos metų laikai“.

4 VB darbuotojai lankėsi Punsko (Lenkija) Kovo 11-osios gimnazijoje-licėjuje.

2008 metai

Gegužės mėn. 2 VB specialistai dalyvavo Bauskėje (Latvija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka – įdomi vieta jaunimui“.

Gegužės mėn. užmegzti kultūriniai ryšiai su Punske (Lenkija) gyvenančiais tėvynainiais: Punsko lietuvių kultūros namuose surengtas fotografijų albumo ir parodos „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ pristatymas.

Birželio mėn. 42 rajono bibliotekininkai aplankė Varšuvos (Lenkija) nacionalinę biblioteką ir Krokuvos (Lenkija) vaivadijos biblioteką.

2007 metai

Birželio mėn. 10 – 17 d. 1 VB specialistas dalyvavo Sudake (Ukraina) vykusioje 14-oje tarptautinėje konferencijoje „Krymas 2007: „Bibliotekos ir informaciniai resursai šiuolaikiniame kultūros, švietimo ir verslo pasaulyje“.

Birželio mėn. 45 VB ir filialų darbuotojai dalyvavo literatūrinėje-kraštotyrinėje ekspedicijoje “Senosios lietuviškos knygos ir rašto pėdsakais Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašte” maršrutu Šilutė – Sovietskas (Tilžė) – Čistyje Prudy (Tolminkiemis) – Kaliningradas (Karaliaučius).

Rugpjūčio mėn., vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuotą projektą “Šviesos parnešti, gera padaryti…”,  2 VB specialistai vyko į Sudaką (Ukraina).

Spalio mėnesį 1 VB specialistas dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos surengtame seminare-metodinėje kelionėje “Skandinavijos viešųjų bibliotekų sistema” (Švedija, Danija, Norvegija).

2006 metai

Rugpjūčio mėn. 1 VB ir 7 kaimo filialų specialistai lankėsi Vengrijoje, kur susipažino su šios šalies telecentrų veikla.

Rugpjūčio mėn. 12 VB specialistų lankėsi Žilino (Slovakija) miesto bibliotekoje.

2005 metai

Birželio mėn. 10 VBS specialistų lankėsi Zadaro (Kroatija) miesto bibliotekoje.

2004 metai

Rugpjūčio mėn. 6 VBS specialistai lankėsi Sankt Peterburgo (Rusija) centrinėje miesto viešojoje V. Majakovskio bibliotekoje.

2003 metai

15 VBS specialistų stažavosi Zadaro (Kroatija) miesto bibliotekoje, 1 – Gruzijos bibliotekose.

2002 metai

2 VBS specialistai stažavosi Prahos (Čekija) municipaliteto bibliotekoje, du – Kečkemetos (Vengrija) bibliotekose, 2 lankėsi tarptautinėje knygų mugėje Frankfurte (Vokietija). Viešoji biblioteka kartu su Prahos (Čekija) centrinė biblioteka organizavo tarptautinį edukacinį seminarą „Turizmas: verslo ir rekreacijos problemos, sprendimų paieška“. Su viešosios bibliotekos darbo patirtimi susipažino Gruzijos bibliotekininkų ir kultūros specialistų delegacija.

2001 metai

Surengta knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių“, joje dalyvavo svečiai iš Bauskės (Latvija), Viljandi (Estija), Kaliningrado (Rusija) ir Neringos savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkai. Buvo atvykusi latvių žurnalistė Inese Janovska, rašanti eilėraščius vaikams, rusų dailininkas ir knygų iliustratorius Valerij Semionovič Kovalev bei Rusijos rašytoja ir žurnalistė Valentina Borisovna Solovjova. Su viešosios bibliotekos darbo patirtimi susipažino Azerbaidžano bibliotekininkų grupė, bibliotekoje lankėsi JAV ambasadoriaus Lietuvoje žmona Ellen Swihart ir vaikų bibliotekos konsultantė Amerikoje Nency Mc Kinley. 2001 m. 11 VB specialistų lankėsi Prahos (Čekija) bibliotekose.

1999 metai

Kartu su Sovetsko miesto muziejumi, surengta dailininko S.Koniachino tapybos darbų paroda, susitikimas su autoriumi. Grupė VB specialistų dalyvavo Sovetsko miesto muziejuje surengtame knygos „Проблемы культурной интеграции в Балтийском регионе“ pristatyme. Kartu su Ljungby (Švedija) municipaliteto biblioteka Pamaryje surengtas tarptautinis bibliotekininkų simpoziumas „Moderni, šiuolaikiška ir populiari biblioteka“, kuriame dalyvavę kolegos iš Švedijos skaitė pranešimus apie modernius ir šiuolaikiškus bibliotekos darbo organizavimo metodus. Seminare dalyvavo Plungės, Klaipėdos rajono ir miesto, Jurbarko, Skuodo, Tauragės ir Šilutės rajono visų tipų bibliotekų specialistai. Tarptautinio simpoziumo dalyviai turėjo progos susipažinti su kolegų švedų veiklos vaizdine medžiaga, knygomis, mažosios poligrafijos leidiniais.

VB palaiko ryšius su išeiviais iš Pamario, šiuo metu gyvenančiais užsienyje. 2001 m. ilgametė bibliotekos bičiulė Aldona Kemėžytė – Gailius (Kanada) apsilankė VB ir susitiko su bibliotekos skaitytojais. Knygas bibliotekai siunčia Marta Ruikis iš Kanados. Savo naujausią kūrybą Šilutei visuomet dovanoja išeivė iš šio krašto, poetė Aldona Gustas. Žurnalų „Nacional geographic“ kolekciją, senų lietuviškų knygų, iliustruotų Pamario fotonuotraukomis, padovanojo bibliotekos bičiulis Kęstutis Jauniškis (JAV). Su visais VB bičiuliais yra keičiamasi korespondencija, šventiniais sveikinimais, draugystė aprašoma spaudos puslapiuose.

1998 metai

Pradėta bendradarbiauti su Nakskovo (Danija) mokykline biblioteka ir Ljungby (Švedija) municipaliteto biblioteka. 4 VB specialistai stažavosi Ljungby municipaliteto bibliotekoje.

1972 metai

Bibliotekos kolektyvas užmezgė bendradarbiavimo ryšius su visų buvusių SSSR respublikų bibliotekomis, rengė knygos šventes (1977, 1983, 1985). Dėl politinių pokyčių, vykusių postkomunistinėse valstybėse, ryšiai susilpnėjo. Aktyvesni jie buvo su kolegomis iš Latvijos, Estijos ir Rusijos. 1999 m. VB šventė 25-erių metų tarptautinės draugystės sukaktį su Kaliningrado, Sovetsko (Rusija) ir Viljandi (Estija) bibliotekomis.