Teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programos patvirtinimo“

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas  „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“

 

Kiti teisės aktai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

 

Šilutės rajono tarybos sprendimai

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo nr. t1-768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo pakeitimo;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo; 

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2018 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo;

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo

Dėl Šilutės rajono tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T1-552 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. T1-262 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos respublikos kultūros ministerijos“ pakeitimo;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1100 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą;

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą;

Dėl Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos 2022–2024 metų priemonių plano  patvirtinimo

Atnaujinta: 2022-12-30